Навчальний процес

         Навчально-виховний процес в університеті будується виходячи із завдань, визначених Національною доктриною освіти в Україні, Концепцією модернізації української освіти на період до 2010 року, і спрямований на «підготовку кваліфікованого працівника відповідного рівня і профілю, конкурентноздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, вільно володіє своєю професією і орієнтованого в суміжних областях діяльності, здатного до еффектфівной роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного росту».  
         Якість підготовки фахівців в університеті забезпечується високим рівнем вимог при конкурсному відборі абітурієнтів, висококваліфікованим кадровим потенціалом, широким використанням у навчальному процесі передових форм і сучасних технологій навчання, наявністю добре оснащеної сучасним обладнанням та комп'ютерною технікою матеріально-технічної бази. 
            За роки свого існування університет став одним з найпрестижніших вузів України, будучи базовим вузом з підготовки кадрів для сфери авіаційної промисловості.
 

                                      Правила організації навчального процесу


                                                                    I. Загальні положення

  1.1 Навчальний процес в ХАІ організовується і здійснюється відповідно до «Типового положення про вищий навчальний заклад Україні», Державних освітніх стандартів вищої і середньої професійної освіти, інших нормативних документів Міністерства освіти України, Статуту вуза, наказів та розпоряджень ректора (проректорів) університету. 

  1.2 Контроль за дотриманням цих правил покладається на керівництво інституту, завідуючих кафедрами, навчальний відділ вузу.

                                                        II. Планування навчального процесу

  2.1. Організація освітнього процесу регламентується навчальним планом та розкладом навчальних занять для кожної спеціальності, які розробляються в університеті спільно з навчальним відділом на основі державних освітніх стандартів вищої та середньої професійної освіти, примірних навчальних планів за спеціальностями. 
Навчальний рік для студентів очної форми навчання починається з 1 вересня і закінчується згідно з навчальними планами.
  Практика студентів проводиться на підприємствах, в організаціях та установах різних форм на основі договорів, укладених Університетом з цими організаціями.

  2.2. Отримання вищої професійної освіти за скороченими програмами підготовки спеціаліста та програмами магістратури не допускається.

                                                         III. Організація навчального процесу

  3.1. В університеті встановлюються такі основні види навчальних занять: лекція, семінар, практичне заняття, лабораторне заняття, контрольна робота, самостійна робота, консультація, практика, курсова робота та інші види робіт. 

  3.2. Навчальні заняття в ХАІ проводяться в суворій відповідності з розкладами занять, затвердженими проректором з навчальної роботи.

3.3. Час початку і закінчення занять:
  
  • 1 пара – 8.00 – 09.40
                перерва – 15 хв. 
  • 2 пара – 09.55 – 11.25
                перерва – 30 хв. 
  • 3 пара – 11.55 – 13.30
                перерва – 15 хв. 
  • 4 пара – 13.45 – 15.20
               перерва – 15 хв.
  • 5 пара – 15.35 – 17.10

  3.4. Основним документом для обліку відвідуваності студентами занять є журнали (відомості) навчальних занять, які зберігаються в інституті. 

  3.5. Контроль якості проведення занять здійснюють керівний склад університету,  завідувачі кафедрами і, за їх дорученням, професора кафедр і найбільш досвідчені викладачі.

                                                   IV. Обов'язки викладачів

  4.1. Початок заняття визначається часом розкладу занять незалежно від кількості присутніх на лекції (груповому занятті) студентів. При повній відсутності студентів на занятті протягом 30 хв. після його початку викладач зобов'язаний доповісти про це і далі діяти за вказівкою керівництва.

4.2. В ході проведення всіх видів навчальних занять викладач зобов'язаний вживати заходів до недопущення:
- знаходження студентів в аудиторії у верхньому одязі (або її наявності при собі);
- ходінь студентів за аудиторією і виходу з неї без дозволу викладача;
- прийому студентами їжі та води;
- ведення студентами сторонніх розмов і справ, що заважають проведенню заняття;
- використання студентами мобільних телефонів та інших звуковідтворювальних пристроїв;
- псування студентами навчального обладнання і матеріалів, ТСО, меблів, підручників та навчальних посібників і т.д.;

                                                         V. Обов'язки студентів

  5.1. Відвідування навчальних занять є обов'язковим для студентів всіх форм навчання. У разі відсутності на заняттях з поважної причини студент повинен надати в деканат відповідний документ.

  5.2. Студенти зобов'язані виконувати вимоги, що пред'являються до них співробітниками адміністрації університету та професорсько-викладацьким складом вузу.

5.3. Студенти зобов'язані зайняти свої місця в аудиторії до початку чергового заняття, дотримуватися в ході занять навчальну дисципліну. Під час проведення всіх видів навчальних занять студентам забороняється:
- знаходитися в аудиторії у верхньому одязі (або мати її при собі);
- приймати їжу і воду під час занять;
- ходити по аудиторії, входити і виходити з неї без дозволу викладача;
- вести розмови, справи, які заважають проведенню занять;
- користуватися під час занять мобільними телефонами та іншими пристроями звуковідтворюючими;
- здійснювати будь-які дії, здатні привести до зриву заняття і порушення навчальної дисципліни.

  5.4. В ході навчального процесу та участі у життєдіяльності вузу студенти повинні виявляти високу культуру поведінки, повагу до викладачів та співробітників вузу, своїм товаришам, дбайливо ставитися до матеріального майна університету, в т.ч. до інтер'єру навчальних корпусів, меблів, навчальному обладнання та матеріалів, а також отриманої в бібліотеці літературі. За псування вищеозначених майна студенти несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність.

  5.5. З усіх питань організації навчального процесу та якості викладання студенти можуть звертатися до ректора університету, завідувачем кафедрами.

                                             VI. Поточний і рубіжний контроль знань студентів

6.1. Метою поточного контролю знань є перевірка якості засвоєння студентами змісту досліджуваних навчальних дисциплін у ході навчального процесу. Поточний контроль знань студентів здійснюється під час групових занять (семінарів, практичних занять і т.д.) у формі, обраній викладачем.

6.2. Оцінка поточного контролю знань студентів здійснюється викладачем за п'ятибальною системою відмітками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» з обов'язковим виставленням їх в журнал (відомість) обліку занять.

  6.3. Рубіжний контроль використовується з метою оцінки ступеня засвоєння великих розділів або складових частин досліджуваної дисципліни студентами коледжу. Основними формами рубіжного контролю є модуль, контрольна робота, тестування, захист курсових робіт.

6.4. Для студентів очної форми навчання з усіх дисциплін, за якими передбачені іспити, після закінчення читання курсу в розкладі занять передбачаються відробіткові заняття, на яких студенти повинні відзвітувати за пропущені ними теми семінарських та інших групових занять, а також за теми, за якими вони були оцінені незадовільно. На відробіткові заняття відводиться дві години на дисципліну на кожен лекційний потік. Форму звіту визначає викладач. Студенти, які не відзвітували за пропущені теми, до іспиту не допускаються, про що робиться відповідний запис в екзаменаційній відомості.

                                                           VII. Проміжна атестація студентів

  7.1. Проміжна атестація студентів має на меті перевірку якості засвоєння студентами вивчених навчальних дисциплін або їх частини в ході семестрових сесій, на заліках та іспитах, захистах звітів про проведені практиках, захистах курсових робіт (переглядах виконаних робіт).

7.2. Іспити та заліки проводяться у суворій відповідності до затвердженого проректором з навчальної роботи розкладом сесії. Прийом заліків та іспитів у студентів інститутів викладачами поза затвердженого розкладу, під час навчальних занять, забороняється. Система поточного контролю успішності повинна забезпечувати обов'язкову атестацію кожного студента за результатами семінарських, практичних групових та інших видів навчальних занять.

  7.3. Заліки у студентів університету служать формою рубіжного та підсумкового контролю і мають на меті перевірити якість і глибину засвоєння студентами навчального матеріалу, виконання програми практики. Прийом заліків у студентів університету здійснюється протягом семестру в години, відведені для вивчення відповідних дисциплін (як правило, на останньому занятті в семестрі занятті). 

7.4. Викладачам забороняється прийом заліків, іспитів без екзаменаційних (залікових) відомостей, як групових, так і індивідуальних, залікових книжок студентів, а також прийом іспитів (заліків) у студентів, не допущених до сесії і в строки, що не відповідають зазначеним у відомості.

  7.5. Присутність на іспитах і заліках сторонніх осіб без дозволу першого проректора, проректора з навчальної роботи або ректора університету не допускається.

 7.6. Студентам дозволяється здача іспитів і заліків тільки в складі своєї навчальної групи.

 7.7. Екзаменаційні (залікові) відомості отримують в інститутах викладачі, які зобов'язані після прийняття іспиту (заліку) особисто здати їх в деканат факультету.

 7.8. Іспити проводяться за квитками (письмовим завданням), затвердженим завідувачем кафедрою в письмовій формі. При цьому студент повинен мати можливість вільного вибору квитка. Екзаменатору надається право задавати студенту питання понад змісту питань квитка, перевіряти його знання з пропущеним і незасвоєним темами, оцінювати учнів по виконанню ними практичних завдань, завдань і т.п.

  7.9. Заліки проводяться у формі, яка визначається викладачем.

  7.10. Під час іспитів і заліків студенти можуть користуватися навчальними програмами дисциплін, а також з письмового дозволу завідувача кафедрою (ректора університету) довідковою літературою та іншими посібниками. При проведенні іспитів та заліків можуть використовуватися технічні засоби навчання.

  7.11. Результати здачі студентами іспитів та диференційованих заліків оцінюються екзаменаційною комісією (екзаменатором) за п'ятибальною системою відмітками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». При цьому позитивні оцінки заносяться в екзаменаційну відомість і залікові книжки студентів, а відмітка «незадовільно» — проставляється тільки в екзаменаційну відомість. Неявка на іспит (залік) студента відзначається в екзаменаційній відомості словами «не з'явився», «не з'явилась». 

  7.12. Навчальна практика студентів університету оцінюється викладачем кафедри оцінками «зараховано», «не зараховано» на основі звітів студентів, складають ними відповідно до затвердженої програми проведення практики. 

  7.13. Виробнича та переддипломна практики студентів інститутів оцінюються відмітками («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), які виставляються студентам за результатами захисту і на основі наявності у них необхідних документів (щоденників, завдань-звітів). Захист проводить, як правило, керівник практики.

  7.14. Для студентів університету практика для отримання професійних навичок (навчальна), практика за профілем спеціальності оцінюється керівником практики відмітками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

  7.15. Студенти, які не виконали програму практики, які отримали негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляються на повторну практику в період студентських канікул. У цьому випадку, при оплаті університетом послуг відповідної організації, що надає можливість проходження студентам повторної практики, учень зобов'язаний відшкодувати вузу витрачені кошти.

  7.16. Захист курсових робіт оцінюється викладачем кафедри відмітками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Захист курсових робіт студентів проводиться за рішенням науковим керівником студентів, або викладачем провідним дисципліну, за якою передбачена курсова робота.

  7.17. Перша перездача іспитів та заліків проводиться протягом тижня після сесії за розкладом складеним університетом та завідувачами  кафедрами. Надалі дати перездачі призначаються викладачем за погодженням з навчальним відділом.

  7.18. Всі перездачі іспитів і заліків, включаючи і випадки неявки студента на екзамен (залік) без поважної причини, безкоштовні. 

  7.19. Студент зобов'язаний ліквідувати академічні заборгованості протягом 2-х тижнів семестру, наступного за сесією. Якщо студент не ліквідував академічні заборгованості протягом першого місяця нового семестру, то за рішенням ректора університету він представляється до відрахування з університету. 
  Пересдача незадовільної оцінки по одному і тому ж іспиту допускається не більше трьох разів, після чого ректор університету представляє студента до відрахування.

  7.20.  Якщо студент відсутній на іспиті (заліку) з поважної причини, то на підставі його заяви (з доданням відповідного документа) на ім'я декана факультету. Повторна перездача (досдача) здійснюється на загальних підставах. 

  7.21. У разі хвороби учня чи інших виняткових обставин, йому можуть бути встановлені індивідуальні терміни здачі сесії. Рішення з цих питань приймає проректор з навчальної роботи на підставі заяви студента (з доданням відповідного документа) з позитивною резолюцією декана факультету. Після візування заяви студента проректором з навчальної роботи йому продовжується сесія.