Випускники факультету

       Україна входить у число найбільших авіаційних держав світу. Її успіхи в створенні авіа­ційної техніки загальновиз­нані, в тому числі й в останні роки, завдяки літакам Ан-124, Ан-225, Ан-70, Ан-140, Ан-38, Ан-74, Ан-148 та ін. Безумовно, такі успіхи були б неможливи­ми без висококваліфікованих кадрів, що готує наш універси­тет. Гідне місце тут посідають і випускники факультету літакобудування, що складають кістяк керівних інженерних ка­дрів цих підприємств.

      Наприклад, на АНТК ім. О.К. Антонова у цей час працює понад 700, а на ХДАВП - понад 710 випус­кників літакобудівного факультету ХАІ.

      Серед випускників - Гене­ральний конструктор авіаційної техніки, Герой України, Герой Соціалістичної Праці д-р техн. наук, професор П.В. Балабуєв, Генеральний директор Вироб­ничого об'єднання "Комунар" 0.0. Асмолов, перший заступ­ник Генерального конструктора д-р техн. наук, професор Д.С. Ківа, Генеральний директор АНТК ім. О.К. Антонова, д-р техн. наук, професор В.М. Король, директо­ри Лозівського ковальсько-ме­ханічного заводу М.В. Христофоров, НЦ "Вертоліт" (м. Феодосія) В.О. Котов, Конотопського ме­ханічного заводу В.С. Моска­ленко, інституту "Київавіапроект" А.Т. Винник, технічний директор Київського державно­го авіаційного заводу "Авіант" М.С. Подгребельний,   директор - головний конструктор КБ авіації загального призначення О.Н. Дашивець, головні інженери АНТК ім. О.К. Антонова - д-р техн. наук, професор С.А. Бичков - декан філії факультету, і ХДАВП - В.І. Заєць, головний конструктор ХДАВП П.А. Клюєв, головний технолог Південного машинобудівного заводу В.О. Туров, заступники Генерального конструктора І.В. Павлов, А.Г. Буланенко, В.П. Теплов, Г.Г. Онгирський, В.В. Кудрявцев, Головний конструктор д-р техн. наук В.О. Трофимов, заступники головного конструктора П.О. Луговой, В.І. Богайчук, В.І. Новиков, О.І. Рабічев, В.М. Казуров, В.Ф. Шмирьов, О.Д. Ківа, заступники Генерального директора М.В. Бородулін, Ф.К. Максумджанов, О.Н. Грибанов, М.В. Жданов, начальник Управління інформаційних технологій КМ України канд. техн. наук, доцент В.М. Фурашев, Генеральний конструктор НВП "Хартрон-АРКОС" Ю.М. Златкін, головний технолог КіГАЗ "АВІАНТ" Є.Г. Шрага та ін.

       Великий внесок у розвиток університету зробили випус­кники факультету д-р техн. наук, професор В.Г. Кононенко - рек­тор ХАІ в 1976 - 1983 рр., доцент О.А. Литвинов - декан, потім проректор з навчальної роботи, Р.В. Піхтовников - проректор з НДР, О.М. Зайцев - декан.

       Велика заслуга в розвитку авіації України належить випускникам факультету, що працюва­ли генеральними директорами: ХДАВП - Б.О. Хохлову, В.А. Кладченко, А.К. М'ялиці, Київського державного авіаційного заводу "Авіант" В.Г. Олешку, О.І. Харлову, В.К. Пелих.

       Значна частина випускників факультету № 1 успішно працю­ють у країнах СНД і в далекому зарубіжжі.

       Наприклад, на підприємствах аерокосмічного комплексу Росії працюють: на Таганрозькому авіаційному науково-технічно­му комплексі ім. Г.М. Берієва понад 100 чол., серед них - пер­ший заступник Генерального директора з технічних питань і технологій М.О. Лавро, головний конструктор В.В. Зданевич, го­ловний спеціаліст з конструкції планера літака Л.А. Тимошкін, провідний інженер Л.Г. Фортінов; в ОКБ Сухого 18 чол., серед яких - голова ради старійшин ОАО ОКБ Сухого В.М. Авраменко, директор з експлуатації авіа­ційної техніки О.М. Зеленухін; у Куміртауському авіаційному виробничому підприємстві 14 чол., серед яких - головний тех­нолог Є.В. Чаркаський, заступ­ник Генерального директора 0.0. Толмачов; на ЗАО Авіастар-СП (м. Ульянівськ) 62 чол., се­ред яких - заступник головного конструктора АС. Голубничий; у виробничому комплексі ФГУП "РСК МиГ" (м. Луховиці) 68 чол., серед яких - Головний конструк­тор А.С. Гнаток, заступники ди­ректора В.А. Бражников і В.А. Сорокін, директор проекту іл-103 Г.П. Єрем'ян; на ФГУП ПО "Полет" (м. Омськ) працює 8 чол., серед яких-заступник директора з авіа­ційної безпеки Ю.В. Нікіфоров; у НОАО "Гидромаш" (м. Н. Новгород) 9 чол., серед яких - заступ­ники директора В.П. Шумаєв і В.Ф. Ковальов; у ОАОНПХ"ПАНХ" (м. Краснодар) 6 чол., серед яких - заступник Генерального директора В.М. Загнітко, вче­ний секретар В.П. Асовський; у ФГУП КБМ 18 чол., серед яких - заступник головного кон­структора Б.І. Карпенко; у ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" - З чол.; у ФГУП НПО "Технология" (м. Обнінськ) 16 чол., серед яких і начальник науково-до­слідного відділення М.Ю. Русін, заступник Генерального директора В.М.Залєвський; у ФГУП "СибНИА им.С.А. Чапльїгина" (м. Новосибірськ) 5 чол., серед яких - провідний спеці­аліст з динамічної, акустичної, теплової та статичної міцності ЛА С.Г. Деришев; на ОАО "Смоленский авиационньїй завод» 46 чол., серед яких - Генеральний директор М.О. Мірошкін, поміч­ник Генерального директора В.В. Нагуляк, заступники Гене­рального директора СІ. Ницак і В.Ф. Носик; на ЗАО "Саратовский авиационный завод» 9 чол., се­ред яких - начальник відділу системного аналізу В.Б. Бланк; у ОАО "Авиационньїй комплекс им. С.В. Ильюшина" (м. Москва) 9 чол., серед яких - перший за­ступник директора О.С. Бушманов; у ФГУП «Зкспериментальньїй машиностроительньїй завод им. В.М. Мясищева» (м. Жу­ковський)  20 чол., серед яких - заступник Генерального кон­структора Є.С. Чарський; у НПО «Молния» 5 чол., серед яких -головний конструктор В.І. Саєнко, заступник Генерального ди­ректора - директор Управління конверсійних програм, охорони промислової власності 1.1. Гусинький; у ГКНЦим.М.В. Хруничева (КБ «Салют») 10 чол., серед яких -керівник відділення з конструк­ції корпусних елементів РН і КЛА Є.С. Кулага, головний технолог М.В. Нестеровський; у ОАО Кор-порации «ИРКУТ» (м. Іркутськ) 21 чол., серед яких - директор ви­робництва СІ. Василенко; у ОАО «Камов» (м. Москва) 8 чол., серед яких - заступник Генерального директора Ю.С. Бодня; в ОАО «ВАСО» (Воронежское акцио-нерное самолетостроительное общество) 39 чол., серед яких - заступник головного інженера Ю.А. Донченко, заступник голов­ного  металурга   В.О Соловйов; у ГКМБ «Радуга» 90 чол., серед яких - директор заводу В.І. Яро­вий, головний інженер В.А. Васюков, головний конструктор А.М. Пашков, заступник дирек­тора П.В. Суворін.

       Серед випускників, що працю­ють у Росії, є такі, як заступник го­лови Уряду м. Москви Л.І. Швецова, директори Луховицького машино­будівного заводу В.І. Нунгейзер, Бєлгородського заводу з перероб­ки пластмас М.М. Франк, голова Держкомітету з вищої школи, на­уки і технічної політики Якутії, д-р техн. наук, професор В.Р. Кузьмін, заступник директора Російського федерального ядерного центру П.Ф. Шульженко, Генеральний ди­ректор фірми "Авиаспецтехника" (м. Москва) В.А. Шаповалов, дирек­тор Костромського машинобудів­ного заводу В.М. Тимлев, директор Російського НДІ з безпеки атомних електростанцій д-р техн. наук, професор В.М. Блинков, дирек­тор навчального центру В.П. Зло-бін, заступник Генерального конструктора РКК "Знергия" О.П. Собко, головні конструк­тори УАПК д-р техн. наук, про­фесор В.І.Толмачов і М.Д. Баш-кирцев, віце-голова компанії "Мосзнергострой" В.І. Перов, директор Смоленського заво­ду "Измеритель" А.І. Галушко, директор Московського маши­нобудівного заводу "Авангард" В.П. Пасько, заступник Гене­рального директора ВО "Алмаз" (м. Москва) М.П. Земцов, заступ­ник головного конструктора Г.О.Сидоренко, головний кон­структор Арсеньєвського машинобудівного заводу "Прогресе" В.О. Кубранов, начальники від­ділів НДІ доктор технічних наук Б.Л. Подборонов та ін. Раніше -працювали Генеральним дирек­тором Ростовського вертолітно­го ВО Герой Соціалістичної Пра­ці Д.М. Чумаченко, директором Таганрозького механічного за­воду С.М. Головін, начальником НДІАТ П.М. Белянін, Луховиць­кого машзаводу ССТектониді та ін.

       Гордістю факультету літако­будування є його випускники, що працюють у ХАІ. Серед них завідувачі кафедр університету,доктори технічних наук, професори В.С. Кривцов - ректор університету, Я.С. Карпов - перший проректор університету, Ю.О. Крашаниця, П.О. Фомічов, В.І. Рябков, В.Г. Сухоребрий, В.М. Кобрін - декан факульте­ту, В.Є. Гайдачук, А.І. Бабушкін, В.П. Божко, провідні викладачі факультету - доктори техніч­них наук, професори Л.О. Малашенко, О.І. Риженко, В.В. Тюрев, О.В. Бетін, В.П.Сабелькін, В.Т. Вовк, кандидати технічних наук, професори Ю.О. Боборикін, Ю.Г. Фурса, Т.П. Цепляєва, О.К. Горлов, В.О. Семенчин, Л.І.Лосєв, декани факультетів, кандидати технічних наук, про­фесори В.Ф. Деменко, В.Т. Секуль­ський, начальник навчального центру комп'ютерних інтегро­ваних технологій, д-р техн. наук, професор О.Г. Гребеніков, ди­ректор НДІ ПФМ А.В. Смоляков і багато інших.

       Випускник 1973 р. ОС. Крив­цов понад десять років очолю­вав Київську районну Раду на­родних депутатів м. Харкова, а потім був заступником Голови державної адміністрації Харків­ської області. Значна частина ви­пускників успішно очолює різні фірми. Серед них - С.Г. Васильченко, М.ГТолмачов, С.О.Лев­ченко, В.І. Кисличенко та ін.